Formacje graniczne II RP - Bractwo Motocyklowe Żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza

Bractwo Motocyklowe Żołnierzy WOP
Przejdź do treści
STRAŻ GRANICZNA II RP
          W dniu 22 marca 1928 r. Prezydent RP Ignacy Mościcki podjął decyzję o powołaniu do ochrony północno – zachodniej, zachodniej i południowej granicy Polski - Straży Granicznej, która zastąpiła dotychczasową Straż Celną. Rozporządzenie Prezydenta RP z 22.03.1928 r. „O Straży Granicznej”, weszło w życie 02.04.1928 r. Powołana Straż Graniczna, ochraniać miała pod względem polityczno – wojskowym, celnym i sanitarnym część polskiej granicy z Niemcami w rejonie Prus Wschodnich, granicę z Wolnym Miastem Gdańskiem, morską, z Niemcami na zachodzie, oraz z Czechosłowacją i częściowo z Rumunią na południu. Od dnia 15.07.1939 r. teren działania Straży Granicznej obejmował także granicę polsko – łotewską.
 
       Do zadań Straży Granicznej należało: niedopuszczenie do nielegalnego przekroczenia granicy i przemytnictwa towarów oraz do nielegalnego ruchu towarowego i osobowego na wodach granicznych, zapobieganie naruszaniu granicy państwowej  i strzeżenie nienaruszalności znaków i urządzeń granicznych, śledzenie i ujawnianie naruszeń obowiązujących przepisów o granicach państwa, dokonywanie kontroli paszportowej na punktach przejściowych, wykonywanie innych zarządzeń władz administracji ogólnej wynikających z ustaw o granicach państwa.
KORPUS OCHRONY POGRANICZA
Korpus Ochrony Pogranicza powstał 19 września 1924 roku. Do roku 1939 ochraniał granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Litwą, Łotwą, ZSRR, Rumunią, Węgrami. Do najważniejszych zadań KOP należało zabezpieczenie ochranianych granic i terenów przygranicznych pod względem politycznym i bezpieczeństwa publicznego, skarbowo – celnym  oraz wojskowym.
 
Struktura: Dowództwo KOP; Szefostwo Wywiadu KOP; Brygady KOP; Pułki KOP; Bataliony graniczne KOP; bataliony odwodowe KOP; Strażnice KOP; Dywizjon Kawalerii KOP; Szwadrony KOP; kompanie saperów; dywizjon artylerii lekkiej; baterie artylerii lekkiej; Centralna Szkoła Podoficerów KOP.
© 2017 - Bractwo Motocyklowe Żołnierzy WOP
Wróć do spisu treści